ИСПИТ ПРВЕ ПОМОЋИ

 

Да бисте дошли до возачке дозволе, морате да обавите обуку и положите испит из прве помоћи.

 

Као возач, важно је да знате да пружите правилну прву помоћ на лицу места одмах после незгоде како би се смањио проценат смртних исхода и штетних последица по здравље.

Обуку и испит организује и спроводи Црвени крст Србије, односно здравствена установа која испуњава прописане услове и поседује одговарајућу дозволу. Потребно је да попуните пријаву за обуку код организатора обуке или у одговарајућој ауто школи. Неке установе нуде и могућност онлине пријаве. Обука се врши у групама (углавном од 10-15 полазника) и траје одређени број часова (најчешће 8, односно 6 сати са паузама, два дана по четири часа, трећи дан је полагање). Изводи је стручно медицинско лице које је предавач са лиценцом издатом од стране Министарства здравља Републике Србије и, по правилу,  једна особа у својству демонстратора. По завршетку обуке добијате потврду о завршеној обуци коју прилажете при полагању испита. Испит се састоји из теоријског и практичног дела.

 

Теоријски део подразумева тест који се полаже писмено у трајању од 45 минута, заокруживањем или допуњавањем одговора на 20 питања која су садржана у приручнику добијеном у оквиру материјала за рад. Тест је положио кандидат који је освојио 65-100 бодова.

 

Практични део испита се полаже пред трочланом комисијом извлачењем питања са задатком да се демонстрира одређена вештина (превијање, реанимација, имобилизација...). Комисија оцењује кандидата а положио је онај који је, као и на теоријском делу, освојио 65-100 бодова.

Након успешно положеног испита добијате потврду о положеном испиту. Потврда је потребна за излазак на практични испит из вожње, али не и за излазак на теоријски испит. 

 

Кандидати који су положили једном испит из прве помоћи нису у обавези да поново полажу испит из прве помоћи уколико се оспособљавају за возаче друге категорије.